คุณค่าที่เรายึดถือ

INNOVATIVE

FOR FARMERS

 • ลดการใช้สารเคมีในการปลูก = ลดต้นทุนการผลิต
 • เกษตรกรทำการเกษตรได้ทั้งปี = เพิ่มสมรรถภาพด้านการผลิต
 • ได้ผลผลิตที่มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง = กำไรมากขึ้น
 • กำไรมากขึ้น = คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากการสัมผัสสารเคมี
 • สุขภาพดีขึ้น
 • เงินหมุนเวียนในครัวเรือนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 • ความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในองค์รวม

THOUGHTFUL

FOR END-USERS

 • ได้บริโภคผลผลิตคุณภาพดี ปลอดสารพิษ
 • นำไปขายต่อหรือแปรรูป ได้กำไรมากขึ้น
 • คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น = ลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากสารพิษ
 • ได้รับสารเคมีน้อย = สุขภาพดีขึ้น
 • ผลผลิตมีตลอดทั้งปี ราคาจึงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก = ราคาไม่แพง
 • เงินหมุนเวียนในครัวเรือนและชุมชนเพิ่มมากขึ้น
 • ความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นในองค์รวม

BETTER GREEN LIVES

FOR EARTH

 • ลดการใช้สารเคมี
 • ลดการปนเปื้อนให้มากที่สุด
 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ไม่ทำลายระบบนิเวศน์
 • ไม่เพิ่มมลภาวะที่เป็นพิษลงในดิน น้ำ อากาศ
 • รักษาสมดุลธรรมชาติ
 • ฟื้นคืนชีวิตสีเขียวให้โลก

ที่มาของแนวคิด

คำมั่นสัญญาจากเรา

“ทุ่มเทศักยภาพและประสบการณ์ยาวนาน
ในการมุ่งแสวงหาผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีที่สุด ในราคาที่คุ้มค่าที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย
ควบคู่ไปกับการฟื้นคืนชีวิตให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”